SMEENK LAW
 
 
 

Planschade & nadeelcompensatie

Waardedaling van uw woning of bedrijf en omzetverlies voor uw bedrijf als gevolg van een bestemmingsplan of bouwplan kan onder een aantal voorwaarden vergoed worden door de overheid. De zogenaamde planschade is geregelde in de Wet ruimtelijke ordening (op termijn in de Omgevingswet). Het indienen van een verzoek om planschadevergoeding verloopt volgens een vaste procedure, terwijl de wijze waarop de schade wordt berekend op een specifieke wijze plaatsvindt.

Smeenk Law biedt bedrijven, burgers en overheden bijstand in de steeds complexer wordende planschadepraktijk.

Schade in de vorm van waardedaling of omzetverlies als gevolg van allerlei handelingen en besluiten van een overheid kan worden geclaimd op basis van de verschillende nadeelcompensatieregelingen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de algemene nadeelcompensatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht.

Smeenk Law staat overheden, burgers en bedrijven bij het aanvragen en behandelen van verzoeken om nadeelconmpensatie.

 

 

.