SMEENK LAW
 
 
 

Ruimtelijk bestuursrecht

Gemeenten regelen in bestemmingsplannen de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden binnen hun grondgebied, terwijl ook de provincie en het rijk zo hun mogelijkheden hebben met plannen ruimtelijk beleid vast te leggen. Gemeenten kunnen ook medewerking verlenen aan bouwplannen door het verlenen van afwijkingsbesluiten onder de Wabo. Burgemeester en wethouders verlenen daarnaast op aanvraag omgevingsvergunningen voor de realisering van bouwwerken.

In de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Wabo zijn de regels opgenomen voor de vaststelling van bestemmingsplannen en verlening van omgevingsvergunningen en afwijkingen. Daarnaast zijn ook bijvoorbeeld de Tracéwet, Natuurbeschermingswet, Wet Milieubeheer en de Flora- en Faunawet van belang. Veel van deze wetten zullen op korte termijn opgaan in de nieuwe Omgevingswet.

Geregeld ontstaan er conflicten naar aanleiding van een bouwplan, of verzet men zich tegen een vast te stellen bestemmingsplan. Smeenk Law adviseert zowel benadeelden als initiatiefnemers, en staat hen met de juiste deskundigheid bij in de soms ondoorzichtige procedures bij bezwaarcommissies, rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

 

.